Nieuwsbrief

NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorg-professionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. NVVC is oprichter van de NCDR.

 

Naar de website van NVVC

NCDR

Handmatige verwerking gegevens

Woensdag 29 juni 2016

Hoewel het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van elektronische aanlevering via de databroker groeiende is, zijn er nog een groot aantal ziekenhuizen die voor hun invoer nog gebruik maken van de diensten van NCDR.
 
Als gevolg van de recent gewijzigde wetgeving omtrent privacy en bescherming persoonsgegevens, is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om gegevens ter handmatige verwerking bij NCDR aan te bieden. Lees meer.

PM / ICD registratie – 100% dekking vanaf 2016

Vrijdag 03 juni 2016

Tot op heden waren de pacemaker en ICD registraties van NCDR voor wat betreft het aantal deelnemende ziekenhuizen nog niet volledig compleet. Van de ziekenhuizen waar deze ingrepen worden verricht ontbraken er nog 3 op de lijst van bij NCDR registrerende centra (Academisch Medisch Centrum , Universitair Medisch Centrum Utrecht en Medisch Spectrum Twente).

Recentelijk zijn er stappen gezet in de gesprekken met deze 3 ontbrekende ziekenhuizen om de registratie van in elk geval hun Pacemaker en ICD data bij NCDR op te starten. Momenteel zijn we druk doende om de aanlevering door deze centra verder te concretiseren.

Dit betekent dat vanaf het jaar 2016 NCDR voor het eerst een 100% dekking voor de pacemaker en ICD registraties zal hebben.

Surveillance audit NEN 7510 certificaat

Vrijdag 03 juni 2016

Als onderdeel van de NEN 7510 certificering vinden er periodieke surveillance audits plaats om te beoordelen of het kwaliteitssysteem van de NCDR nog naar behoren functioneert en of het certificaat mag worden blijven gevoerd.

In dit kader is er 1 juni jl. door Lloyds Register LRQA met goed gevolg een surveillance audit van de bij NCDR werkzame kwaliteitssysteem uitgevoerd. De tussentijdse surveillance audit is zonder enige non-conformities afgesloten. De volgende audit staat gepland voor begin 2017.

Aanlevering 2015 data

Vrijdag 03 juni 2016

1 juni was de datum waarop de deadline voor het aanleveren van de definitieve data over het jaar 2015 bij NCDR verstreek.

De afgelopen tijd is er door de deelnemende ziekenhuizen hard gewerkt om de definitieve data over 2015 bij NCDR aan te leveren. Met de finale validatie en verwerking van de aangeleverde 2015 data wordt nu gestart.

Lees meer.

Vooraankondiging NCDR symposium 2 november 2016

Donderdag 19 mei 2016

Op dit moment is de NCDR, in samenwerking met o.a. NVVC Connect, druk doende met de voorbereiding van een aantrekkelijk programma rondom de ontwikkelingen op het gebied van cardiovasculaire dataregistratie.

Tevens zullen artsen uit de deelnemende centra de uitkomsten van de over het jaar 2015 verzamelde gegevens op het gebied van Pacemaker/ICD en PCI presenteren.

U bent bij deze van harte uitgenodigd om aan het gezamenlijke NCDR / NVVC Connect Symposium in het NOC-NSF Congrescentrum in Papendal deel te nemen. Houd daarom woensdagmiddag 2 november alvast vrij in uw agenda.

Zodra er meer informatie omtrent het programma bekend is zal dit via onze website en de nieuwsbrief worden gemeld.

NCDR gecertificeerd

Garantie data kwaliteit

17-09-2014

De NCDR is gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de zorg -  Toetsbaar voorschrift  NEN 7510: 2011

Proces data kwaliteit

Analyses

 


 

Over NCDR

De NCDR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

De NCDR ziet het als haar taak om de kwaliteit van zorg voor de patiënt met hart- en vaatziekten te helpen verbeteren. Dit gebeurt door het opzetten, implementeren en beheren van landelijke databases. Deze databases bevatten gegevens over de incidentie en prevalentie van uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast zijn de databases ingericht ten behoeve van het registreren van aantallen en uitkomsten van uiteenlopende procedures uitgevoerd in verband met deze cardiovasculaire aandoeningen.